فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

1.     عضو کمیته تحقیقات شرکت توزیع استان قم

2.     عضو کمیته تولیدات پراکنده شرکت توانیر

3.     عضو کمیته اتوماسیون شبکه های توزیع شرکت توانیر

4.     عضو کمیته طرح جامع برقرسانی شبکه های توزیع شرکت توانیر

5.     عضو کمیته حفاظت شبکه های توزیع شرکت توانیر

6.      دانشجوی ممتاز دانشگاه صنعتی امیر کبیر

7.      پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

جواد علمائی
جواد علمائی

محل خدمت :
    دانشکده برق
مرتبه علمی :
    دانشیار
^