کتب

جواد علمائی، محمد ربی و روزبه بیتا, 1395, مبانی طراحی و تحلیل شبکه هوشمند به انضمام شهر هوشمند با KNX‬, انتشارات مزدک,

جواد علمائی - محمد باقری, 1395, اربرد تجهیزات الکترونیک قدرت در سیستم‌های الکتریکی, انتشارات قائی,

چواد علمائی _ علیرضا نوروزی, 1394, کیفیت توان نوین, ندای کارآفرین, ترجمه

جواد علمائی - فاطمه کاظمی ثابت, 1395, کنترل بهینه سیستم‌های انرژی بادی, واحد تهران جنوب, ترجمه

جواد علمائی
جواد علمائی

محل خدمت :
    دانشکده برق
مرتبه علمی :
    دانشیار
^