دروس

زمینه های تدریس

  1. انرژی های تحدید پذیر
  2. تولیدات پراکنده
  3. توزیع انرژی الکتریکی
  4. کنترل توان راکتیو
  5. ماشینهای الکتریکی
  6. بررسی سیستمهای قدرت
جواد علمائی
جواد علمائی

محل خدمت :
    دانشکده برق
مرتبه علمی :
    دانشیار
^