سایر فعالیت های پژوهشی

  1. عضو هیئت تحریه محله کیفیت برق
  2. مدیر مسئول مجله علوم مهندسی برق
جواد علمائی
جواد علمائی

محل خدمت :
    دانشکده برق
مرتبه علمی :
    دانشیار
^